lördag 17 augusti 2013

Regeringen beslutar om utredning

Utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet

Regeringen har i dag beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att överväga olika sätt att utöka möjligheterna för ofrivilligt barnlösa att kunna bli föräldrar.
Att få barn är en stark önskan hos många människor. Det är angeläget att det finns möjligheter även för ofrivilligt barnlösa att få barn och att lagstiftningen som reglerar dessa möjligheter utvecklas i takt med samhället i övrigt. Det är också viktigt att bland annat den föräldraskapsrättsliga lagstiftningen är utformad så att den kan hantera nya sätt att få barn och bilda familj. En särskild utredare har nu fått i uppdrag att se över olika sätt att utöka möjligheterna för ofrivilligt barnlösa att kunna bli föräldrar.

Utredaren ska
  • lämna förslag som ger ensamstående möjlighet till assisterad befruktning i motsvarande utsträckning som för gifta par och sambor,
  • ta ställning till om det ska krävas en genetisk koppling mellan barnet och den eller de tilltänkta föräldrarna vid assisterad befruktning,
  • ta ställning till om surrogatmoderskap ska tillåtas i Sverige, med utgångspunkten att detta i sådant fall ska vara altruistiskt,
  • ta ställning till om det behöver införas särskilda regler för de barn i Sverige som har tillkommit genom surrogatmoderskap utomlands,
  • ta ställning till om det avskaffade steriliseringskravet och förbudet mot bibehållen fortplantningsförmåga kan medföra problem vid tillämpningen av bland annat den föräldraskapsrättsliga lagstiftningen, samt
  • föreslå de följdändringar i den föräldraskapsrättsliga regleringen och i annan lagstiftning som behövs.

Lagmannen i Malmö tingsrätt Eva Wendel Rosberg har åtagit sig uppdraget som utredare.

Den del av uppdraget som avser ensamståendes möjlighet till assisterad befruktning ska redovisas senast den 14 maj 2014. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 24 juni 2015.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.